KUSHTET E SHËRBIMIT

INFORMACION I PERGJITHSHEM

 1. Pronari i faqes në internet është SDA Albania SHPK me zyrën e saj të regjistruar në Tiranë, Shqipëri, njesia bashkiake nr. 2, rruga “Themistokli Gërmenji”, pallati Pegaso, kati 7, zyra nr. 30  që vepron në bazë të ligjit 9887 të parlamentit shqiptar mbi “Mbrojtjen e të dhënave personale”, SN-672821-07-20, adresa e-mail: [email protected]
 2. Rregulloret e faqes së internetit përcaktojnë fushën dhe llojin e shërbimeve të ofruara në mënyrë elektronike nga Pronari i faqes së internetit si pjesë e faqes së internetit https://sdacademy.al dhe nënfaqeve të saj, rregullat për ofrimin e këtyre shërbimeve, si dhe procedurën e ankimimit dhe rregullat për lidhjen e kontratave për furnizim me përmbajtje dixhitale, sipas të cilave për të dhënat e pagesës.

 

 PËRKUFIZIMET

 1. Formulari i regjistrimit – një formë interaktive e disponueshme në faqen e internetit ose në faqe tjetër të ofruar nga pronari i faqes, duke mundësuar regjistrimin në shërbimet e ofruara në mënyrë elektronike
 2. Formulari i kontaktit – një formular i disponueshëm në faqen e internetit ose në faqe tjetër që lejon Përdoruesin t’i dërgojë një mesazh pronarit të faqes së internetit
 3. Shërbimi Chatbot – një shërbim i ofruar në mënyrë elektronike nëpërmjet faqes së internetit, që konsiston në mundësinë e bërjes së pyetjeve nga Përdoruesit në lidhje me shërbimet dhe produktet e ofruara nga Pronari i faqes së internetit
 4. Webinar – trajnim online i organizuar nga Pronari i Uebsajtit për Përdoruesit
 5. Rregulloret e faqes në internet – këto rregullore
 6. Përmbajtja dixhitale – të dhënat e prodhuara dhe të shpërndara në formë dixhitale
 7. Shërbimet e ofruara në mënyrë elektronike – shërbime të cilat kryhen duke dërguar dhe marrë të dhëna duke përdorur sisteme TIK, me kërkesë individuale të Përdoruesit, pa praninë e njëkohshme të palëve, me transmetimin e të dhënave nëpërmjet rrjeteve publike në kuptim të ligjit të telekomunikacionit.
 8. Faqja e internetit – faqe interneti në https://sdacademy.al/ dhe të gjitha nënfaqet e saj
 9. Materiale edukative – të dhëna të krijuara dhe të shpërndara në formë dixhitale, duke përfshirë në veçanti materialet e disponueshme në këmbim të pëlqimit për të marrë informacion në lidhje me shërbimet dhe produktet e pronarit të faqes së internetit
 10. Përdorues – çdo person fizik që viziton faqen e internetit dhe përdor shërbimin

 

KUSHTET E PËRGJITHSHME TË PËRDORIMIT

 1. Përdoruesi është i detyruar të përdorë faqen e internetit në përputhje me Rregulloret e Uebsajtit, duke marrë parasysh të drejtat e pronësisë intelektuale, veçanërisht të drejtat e autorit të pronarit të faqes së internetit ose palëve të treta, dhe në një mënyrë që nuk ndërhyn në funksionimin e Faqja e internetit.
 2. Si pjesë e përdorimit të faqes së internetit, është e ndaluar që Përdoruesi të ofrojë ose transferojë përmbajtje të paligjshme, veçanërisht duke dërguar përmbajtje të ndaluara me ligj, duke përfshirë brenda formularëve të disponueshëm në faqen e internetit.
 3. Duke filluar përdorimin e shërbimeve, Përdoruesi konfirmon se ka lexuar përmbajtjen e Rregulloreve të Uebsajtit, kupton dhe pranon përmbajtjen e saj dhe merr përsipër të respektojë atë.
 4. Pronari i faqes së internetit përcakton kërkesat teknike të mëposhtme për të përdorur faqen e internetit dhe shërbimet:
  • zotërimi i një pajisjeje që mundëson aksesin në internet, e pajisur me një sistem operativ efikas, p.sh. Mac OS, Android, Windows;
  • instalimi në pajisjen e përmendur më sipër, versioni aktual i një shfletuesi uebi që mbështet HTML5, duke ofruar akses në burimet e internetit si: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari ose një shfletues tjetër të përputhshëm uebi që mbështet skedarët e skedarëve;
  • të kesh një llogari aktive të postës elektronike.
  1. Përdorimi i shërbimeve elektronike lidhet me transmetimin e të dhënave nëpërmjet internetit, i cili është subjekt i rrezikut karakteristik të këtij rrjeti.
  2. Për të garantuar sigurinë në faqen e internetit, Pronari i faqes së internetit merr masa teknike, organizative dhe ligjore të përshtatshme për shkallën e kërcënimit të sigurisë, në veçanti, ai përdor masa për të parandaluar, marrë dhe modifikuar të dhënat personale të dërguara nëpërmjet internetit nga persona të paautorizuar. . Pronari i faqes së internetit siguron sigurinë e transmetimit të të dhënave të transmetuara në faqen e internetit duke përdorur protokollin SSL.
  3. Përdorimi i shërbimeve nga Përdoruesi lidhet me përpunimin e të dhënave të tij personale. Informacione të hollësishme mbi parimet e përpunimit të të dhënave personale, duke përfshirë informacionin mbi të drejtat e Përdoruesit në lidhje me përpunimin e të dhënave personale, mund të gjenden në Politikën e Privatësisë.
    

   LLOJET DHE FUSHA E SHËRBIMEVE TË OFRUARA

   1. Pronari i faqes së internetit ofron shërbime elektronike, në veçanti:
    • Webinarë
    • Shërbimi Chatbot
    • Formulari i kontaktit
   2. Pronari i faqes së internetit mund të ofrojë shërbime edhe në bazë të kontratave të veçanta, objekt i të cilave është ofrimi i shërbimeve elektronike.
   3. Pronari i faqes së internetit rezervon të drejtën të vendosë lirisht për llojet e shërbimeve të ofruara në mënyrë elektronike, duke përjashtuar disa shërbime ose duke futur një kufizim të përkohshëm të shërbimeve të ofruara, veçanërisht duke marrë parasysh funksionalitetin e faqes në internet.

     
    WEBINARE

    1. Këto dispozita zbatohen për webinarët, seminaret, takimet online dhe ngjarjet e tjera (në tekstin e mëtejmë: Webinar) të organizuara nga Pronari i Faqes së internetit.
    2. Kërkohet regjistrim paraprak për të marrë pjesë në webinar.
    3. Regjistrimi i pjesëmarrjes në Webinar bëhet vetëm elektronikisht nëpërmjet Formularit të Regjistrimit të disponueshëm në faqe.
    4. Për të regjistruar pjesëmarrjen në Webinar, kërkohet të jepni të dhënat e Përdoruesit të treguara në Formularin e Aplikimit dhe t’i konfirmoni ato duke klikuar butonin “Regjistrohų”.
    5. Pas plotësimit të Formularit të Regjistrimit, një mesazh do të dërgohet në adresën e emailit të dhënë në të, duke konfirmuar pjesëmarrjen në Webinar së bashku me një lidhje që mundëson pjesëmarrjen në të.
    6. Pjesëmarrja në Webinar është pa pagesë, përveç nëse ka informacion të qartë për natyrën e paguar të ngjarjes kur regjistroheni për një Webinar të caktuar.
    7. Në formularin e regjistrimit, është e ndaluar të jepet përmbajtje e paligjshme, veçanërisht të dhëna personale të palëve të treta, përveç rastit kur Përdoruesi është i autorizuar për ta bërë këtë.
    8. Webinari zhvillohet në formulën online duke përdorur internetin nëpërmjet faqes së internetit clickmeeting.com ose një platforme tjetër të dedikuar për takimet online.
    9. Pronari i faqes së internetit rezervon të drejtën të refuzojë pjesëmarrjen në Webinar pa dhënë arsye.
    10. Në rast anulimi të Webinarit, Pronari i faqes së internetit do ta organizojë atë në një datë tjetër të treguar prej tij ose do ta anulojë atë.
    11. Pronari i faqes së internetit nuk është përgjegjës për rastet kur Përdoruesi nuk merr pjesë në Webinar si rezultat i ndonjë problemi që i atribuohet Përdoruesit.
    12. Pronari i faqes së internetit tregon se përmbajtja dhe materialet e paraqitura gjatë Webinarëve mbrohen nga e drejta e autorit. Ndalohet kopjimi i tyre, ruajtja në çfarëdo forme, shpërndarja e mëtejshme e tyre dhe vënia e tyre në dispozicion të publikut.
    13. Përdoruesi nuk ka të drejtë të regjistrojë zërin dhe/ose imazhin e Webinarit.
    14. Pronari i faqes së internetit deklaron se mund të regjistrojë, ndajë dhe arkivojë Webinarët që përmbajnë deklaratat e Përdoruesve.

     

    SHËRBIMI CHATBOT

    1. Chatbot vepron si një asistent virtual që i mundëson Përdoruesit të marrë informacione marketingu për shërbimet dhe produktet e pronarit të faqes së internetit, mbështetje në përzgjedhjen e shërbimeve ose produkteve ose të lërë detajet e kontaktit për të biseduar me një këshilltar karriere.
    2. Chatbot zhvillon një bisedë të automatizuar në kohë reale sipas një rruge të programuar, gjatë së cilës ai shfaq informacione marketingu për shërbimet dhe produktet e Pronarit të faqes. Chatbot mund të mbledhë të dhëna personale për të kontaktuar me kërkesën e Përdoruesit dhe gjithashtu mund t’i kërkojë Përdoruesit pëlqimin për të marrë informacione marketingu.
    3. Përdoruesi merr përsipër të mos japë të dhëna personale të rreme, si dhe të mos japë të dhëna personale të një personi tjetër pa lejen e tij. Përdoruesi është vetëm përgjegjës për përmbajtjen e të dhënave të ofruara prej tij, duke përfshirë përgjegjësinë për çdo shkelje të të drejtave të palëve të treta.
    4. Chatbot fillon pasi Përdoruesi hap dritaren e bisedës.
    5. Mund ta ndaloni përdorimin e shërbimit në çdo kohë duke mbyllur dritaren e bisedës.
    6. Është e ndaluar të futet në dritaren e Chatbot përmbajtje që shkel ligjet përgjithësisht të zbatueshme dhe shkel të drejtat e palëve të treta.
    7. Chatbot nuk përdoret për të paraqitur ankesa në lidhje me faqen e internetit nga Përdoruesi ose shërbimet e ofruara nga Pronari i faqes së internetit.

     

    FORMA E KONTAKTIT

    1. Formulari i kontaktit lejon Përdoruesin t’i dërgojë një email pronarit të faqes së internetit në mënyrë që të krijojë kontakt dhe të paraqesë një shërbim ose ofertë produkti nga pronari i faqes së internetit.
    2. Qasja në formularin e kontaktit është pa pagesë.
    3. Formulari i kontaktit mund të përdoret çdo herë.
    4. Duke përdorur formularin e kontaktit (duke klikuar butonin “dërgo”), Përdoruesi konfirmon se ka lexuar përmbajtjen e këtyre Rregulloreve të faqes.
    5. Përdoruesi merr përsipër të mos japë të dhëna personale të rreme, si dhe të mos japë të dhëna personale të një personi tjetër pa lejen e tij. Përdoruesi është vetëm përgjegjës për përmbajtjen e të dhënave të ofruara prej tij, duke përfshirë përgjegjësinë për çdo shkelje të të drejtave të palëve të treta.

     

    MARRËVESHJE PËR FURNIZIM ME PËRMBAJTJE DIGJITALE

    1. Pronari i faqes së internetit i mundëson Përdoruesit të lidhë një kontratë për ofrimin e përmbajtjes dixhitale.
    2. Përdoruesi lidh një kontratë për furnizimin e përmbajtjes dixhitale sipas së cilës Përdoruesi është i detyruar të paguajë me të dhëna ose të paguajë çmimin.
    3. Kontrata për furnizimin e përmbajtjes dixhitale në këmbim të pagesës me të dhëna konsiston në sigurimin e të dhënave personale të Përdoruesit në këmbim të ofrimit të materialeve edukative ose aksesit në Webinar.
    4. Në rast se Përdoruesi nuk pranon pagesën me të dhëna, ai është i detyruar të paguajë çmimin. Për të përcaktuar çmimin, ju lutemi kontaktoni drejtpërdrejt pronarin e faqes së internetit duke dërguar një mesazh në adresën e mëposhtme të postës elektronike: [email protected] .

     

    ANKESA

    1. Ankesat në lidhje me shërbimin mund të dorëzohen nga Përdoruesit brenda 14 ditëve nga data e përfundimit të tij me mjete elektronike në adresën e e-mail: [email protected] ose në adresën e zyrës së regjistruar të pronarit të faqes së internetit.
    2. Ankesa duhet të përmbajë të dhëna që mundësojnë identifikimin e Përdoruesit, objektin e ankesës dhe kërkesat që lidhen me ankesën.
    3. Të gjitha ankesat zgjidhen menjëherë, jo më vonë se 14 ditë nga data e paraqitjes së ankesës. Personi që paraqet ankesën merr një përgjigje në të njëjtën formë si është dërguar ankesa, përveç nëse Përdoruesi tregon ndryshe.

     

    PUBLIKIMI DHE VERIFIKIMI I OPINIONET

    1. Pronari i Faqes së internetit ofron qasje në opinionet rreth shërbimeve ose produkteve.
    2. Opinionet vijnë veçanërisht nga Përdoruesit që kanë blerë një produkt ose shërbim ose njerëz që kanë marrë një produkt ose shërbim pa pagesë.
    3. Pronari i faqes në internet publikon në mënyrë të pavarur opinionet në faqen e internetit.
    4. Pronari i faqes së internetit nuk është i detyruar të publikojë opinione në faqen e internetit dhe ka të drejtë t’i heqë ato nëse, sipas mendimit të tij, është e justifikuar. Mund të publikojë edhe opinione të përzgjedhura.
    5. Pronari i faqes në internet bën çdo përpjekje për të siguruar që opinionet e paraqitura në faqen e internetit të jenë të besueshme dhe të vijnë nga njerëz që kanë përdorur një produkt ose shërbim të caktuar. Për këtë qëllim, ajo ndërmerr hapa të arsyeshëm dhe proporcionale për të verifikuar burimin e opinionit.
    6. Pronari i faqes së internetit përpiqet të marrë pëlqimin për të publikuar opinione për qëllime marketingu dhe për të shpërndarë opinionet e përzgjedhura ose të gjitha së bashku me imazhin e këtyre njerëzve.
    7. Opinionet e paraqitura në faqen e internetit verifikohen nga Pronari i Faqes duke kontaktuar autorët e opinioneve, nëse ka dyshime se ato nuk vijnë nga Përdorues që kanë përdorur një produkt ose shërbim të caktuar.
    8. Pronari i faqes së internetit nuk përdor komente të blera ose të sponsorizuara.

     

    DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE

    1. Për të shmangur dyshimin, supozohet se asnjë nga dispozitat e Rregullores së Faqes nuk kufizon të drejtat e Përdoruesit, duke përfshirë Përdoruesin me statusin e një konsumatori ose sipërmarrësi.
    2. Për çështjet që nuk mbulohen nga Rregulloret e Faqes së internetit, do të zbatohen dispozitat e zbatueshme të ligjit shqiptar.
    3. Rregulloret e faqes në internet hyjnë në fuqi më 1 janar 2023.