Përfito tani kurset e verës me vetëm 40% të vlerës.

Politika e privatësisë

§1

Administratori i të dhënave personale të mbledhura përmes faqes së internetit të disponueshme në sdacademy.pl (më poshtë referuar si faqe interneti) është kompania me përgjegjësi të kufizuar e Software Development Academy me qendër në Gdynia (81-451), Aleja Zwycięstwa 96/98, numri NIP: 5842741225, numri i Regonit: 361328749 (më poshtë referuar si administratori).

§2

Të dhënat personale të Përdoruesit mbrohen në përputhje me Rregulloren (BE) 2016/679 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të datës 27 Prillit 2016 për mbrojtjen e personave fizikë në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe për lëvizjen e lirë të këtyre të dhënave dhe shfuqizimin e Direktivës 95/46/EC.

Administratori  zbaton masat e sigurisë për të mbrojtur të dhënat nga humbja, keqpërdorimi ose modifikimi i paautorizuar.

Administratorit mund t’i kërkohet të sigurojë informacione për organet e autorizuara bazuar në një kërkesë të ligjshme në masën që rezulton nga kërkesa.

§3

Administratori mbledh informacione rreth përdorimit të kësaj faqe interneti duke ruajtur të dhëna teknologjike në regjistrat e sistemit, siç është data e lidhjes me uebfaqen dhe adresën IP. Ky informacion përdoret vetëm për qëllime administrative dhe statistikore dhe nuk lejon identifikimin e përdoruesve individualë. Të dhëna personale të mbledhura automatikisht mund të përdoren:

Të dhënat personale të përdoruesve mblidhen në rast të:

Pas pëlqimit të përdoruesit, administratori mund të përpunojë të dhënat personale të përdoruesit për të dërguar informacione të biznesit në adresën e emailit të dhënë në përputhje me ligjin e 18 korrikut 2002 për ofrimin e shërbimeve në mënyrë elektronike dhe me qëllim të ofrimit të shërbimit.

Të dhënat personale që Përdoruesi i beson Administratorit përpunohen:

Përdorimi i faqes së internetit dhe sigurimi i të dhënave tuaja për administratorin është në mënyre vullnetare. Refuzimi i sigurimit të të dhënave personale nga perdoruesi kur dëshiron të përdorë disa shërbime, mund të kufizoj përdorimin e ketyre shërbimeve. Administratori gjithmonë grumbullon hapësirën minimale të të dhënave personale të përdoruesit, e cila është e nevojshme për të ofruar shërbimin ose për t’iu përgjigjur përdoruesit të faqes në internet.

Të dhënat personale ruhen për një periudhë kohore derisa përdoruesi të revokojë pëlqimin e tij për përpunimin e të dhënave për qëllimet e parashtruara në § 3 pikë 3.

§4

Në çdo kohë, përdoruesi ka të drejtë të përdorë të dhënat e tij  dhe të drejtën për të korrigjuar, fshirë, kufizuar përpunimin, të drejtën e transferimit të të dhënave, të drejtën e kundërshtimit dhe të drejtën për të tërhequr pëlqimin në çdo kohë, pa ndikuar në ligjshmërinë e përpunimit bazuar në pëlqimin para tërheqjes së tij.

Për të përdorur të drejtat e mësipërme, ju lutemi dërgoni një mesazh me një kërkesë në adresën e emailit [email protected] ose përdorni mjetet në dispozicion në faqen e internetit për të kontaktuar administratorin ose inspektorin për mbrojtjen e të dhënave.

§5

Kjo politikë e privatësisë vlen vetëm për ketë faqe internetit.

Kjo faqe mund të përmbajë lidhje drejt faqeve të tjera .  Administratori rekomandon që pasi të navigoni në faqe të tjera, të njiheni me politikën e privatësisë të përcaktuar atje.

Për çdo paqartësi, Përdoruesi mund të kontaktoj në adresën e emailit  [email protected].